Meie kooli visioon, missioon ja väärtused

KIRIVERE KOOLI VISIOON


Kirivere Kool toetab iga õpilase arengut lähtuvalt õpilase individuaalsusest, loob toetava õpikeskkonna ja kujundab õpilaste väärtusmaailma koostöös lastevanematega.

KIRIVERE KOOLI MISSIOON

Kirivere Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga konkurentsivõimelist haridust pakkuv lasteaed-põhikool, mis arvestab traditsioone ja võimaldab õpilastel edukalt toime tulla kiiresti muutuvas keskkonnas ning jätkata oma haridusteed mistahes gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.

KIRIVERE KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

Kirivere Kooli väärtused on kokkulepitud hoiakud, mis aitavad kujundada soovitavat käitumist.

Eetilisus

Personal ja õpilased ning nende vanemad juhinduvad oma tegevuses vastastikusest austusest ja lugupidamisest.

Turvalisus

Koolis on sõbralikud partnerlussuhted, koostöö põhineb ühistel huvidel ja ühisel vastutusel. Personal teadvustab, et nad on omavaheliste suhetega õpilastele sotsiaalse koostöö mudeliks ning käitub vastavalt sellele. Toetame ja aktsepteerime isiksuse omapära ning arenguvajadusi.

Töökus

Lähtume põhimõttest "Pidev õppimine on minimaalne nõue edu saavutamiseks mis tahes alal." (Denis Waitley). Iga õpilane on oma arengu eestvedaja ja vastutab selle eest. Lapse edukuse näitaja on tema areng.

Koostöövalmidus

Õpilase arengu põhikeskkond on kodu, kool on arengu- ja kasvukeskkonna loomisel kodu partner. Koostöösuhted kodu ja kooli/lasteaia vahel, mis algavad märkamisest, sõbralikkusest, avatusest ja abivalmidusest, aitavad kaasa lapse arengule.

Tervislikud eluviisid

Läbi õppe- ja huvitegevuse loome eeldused tervislike eluviiside omandamiseks.

Isamaalisus

Austus emakeele ja kultuuri vastu - peame lugu Eesti ja paikkonna kultuuripärandist.

Avaldatud 18.04.2023. Viimati muudetud 18.04.2023.