30.09.15

Kirivere kooli väärtused

 

Kirivere Kooli väärtused on kokkulepitud hoiakud, mis kirjeldavad ja korrastavad soovitavat käitumist.

Kirivere Kooli põhiväärtused on eetilisus, turvalisus, töökus, ausus, koostöövalmidus

 • Kooli personal ja õpilased ning nende vanemad juhinduvad oma tegevuses vastastikusest austusest ja lugupidamisest.
 • Koolis on sõbralikud partnerlussuhted, koostöö põhineb ühistel huvidel ja ühisel vastutusel.
 • Kooli personal teadvustab, et nad on omavaheliste suhetega õpilastele sotsiaalse koostöö mudeliks ning käitub vastavalt sellele.
 • Õpilase arengu põhikeskkond on kodu, kool on arengu- ja kasvukeskkonna loomisel kodu partner.
 • Koostöösuhted kodu ja kooli vahel, mis algavad märkamisest, sõbralikkusest, avatusest ja abivalmidusest, aitavad kaasa õpilase arengule.
 • Kool toetab ja aktsepteerib isiksuse omapära ning arenguvajadusi.
 • Iga õpilane on oma arengu eestvedaja ja vastutab selle eest.
 • Õpilase edukuse näitaja on tema areng.
 • "Pidev õppimine on minimaalne nõue edu saavutamiseks mis tahes alal." (Denis Waitley)
 • Väärtustame läbi õppe- ja huvitegevuse tervislikke eluviise.
 • Austus emakeele ja kultuuri vastu - peame lugu Eesti ja paikkonna kultuuripärandist. 
Toimetaja: MADIS TÄNAVA